Příprava na inkluzivní trh práce

 

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. je od 1.října 2017 realizátorem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky

„Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“

reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417

O projektu:

Celý název projektu: Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.

Registrační číslo:  CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: č. 02_16_037 pro Podporu žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP

Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Termín realizace: 1.10.2017 – 30.9.2020

Alokována částka: 7 358 601,20 Kč

Anotace:

Tříletý projekt Občanského sdružení D.R.A.K., z.s. reaguje na nízkou zaměstnanost mladých lidí se zdravotním postižením (OZP) v Libereckém kraji, která je spojená s nízkým stupněm jejich vzdělání a nízkou připraveností na trh práce. Projekt prostřednictvím 8 klíčových aktivit podporuje žáky se SVP při vstupu na trh práce a pomáhá vytvářet inkluzivní prostředí v zapojených školách. Současně podporuje v tématu inkluze učitele, rodiče a širokou veřejnost.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zajištění co možná nejperspektivnějšího budoucího uplatnění pro děti a žáky se SVP, a to jak z hlediska společenského, osobního i pracovního. Doprovodným cílem je prostřednictvím cílené pracovní diagnostiky doplněné kariérovým poradenstvím a skupinovými a volnočasovými aktivitami prodloužit jejich vzdělávací dráhu nad rámec povinné školní docházky.

Cílem je ukázat široké spektrum možností, kde se žáci se SVP mohou uplatnit na trhu práce. Pomocí volnočasových aktivit děti zlepší svou jemnou motoriku, zvýší své sociální kompetence díky skupinovým aktivitám, prohlédnou si potenciální zaměstnavatele v rámci exkurzí.

Dalším cílem je vytváření inkluzivního prostředí na školách a mezi vrstevníky. Aktivity jsou plánovány s integračním přesahem, díky kterému budou do projektu zapojeny jak děti se SVP, tak intaktní děti. Jejich cílem je, aby děti se SVP také zažily úspěch a aby je jejich spolužáci zažili i v jiném než školním prostředí.

Kvantifikované cíle:

 • Podpořených 100 dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • 100 intaktních dětí a žáků, kteří jsou zapojeni do vytváření inkluzivního prostředí ve škole;
 • 80 osob z řad veřejnosti, které budou podpořeny v rámci osvětových aktivit formou
 • workshopů;
 • 9 mimoškolních aktivit, které povedou k rozvoji kompetencí žáků se SVP;
 • 6 podpořených pedagogických pracovníků;
 • 3 zapojené školy

Plánované výsledky:

Očekávanou změnou je zejména pokračování žáků se SVP ve vzdělávání na střední škole. Projekt přispěje k tomu, aby si zdravotně postižení žáci uvědomili své hodnoty a posílili své sebevědomí. Projekt přispěje k jejich pozitivní motivaci ohledně uplatnění na trhu práce. Změnu, kterou projekt přinese, je zlepšení klimatu ve školách, kde budou žáci se SVP přijímáni kolektivem vrstevníků. Přidanou hodnotou je vytvoření různorodého kolektivu, kde funguje respekt a solidarita, které si žáci odnesou do dospělého života.

Očekávané změny korespondují se situací, která funguje na rakouském vzdělávacím systému. S tím, že devátá třída je v Rakousku zaměřena především na směřování žáka ke konkrétní profesi. Dochází k testování a volbě vhodného budoucího povolání. Testy jsou především zaměřeny na silné stránky člověka, jeho schopnosti v jednotlivých vzdělávacích směrech a také na samotném postoji klienta k práci. Žáci, kteří se již obtížně uplatňují na základní škole ve vzdělávání (z jakéhokoliv důvodu – osoby s poruchami učení nebo se zdravotním postižením, případně se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním), mohou nastoupit do organizací podobných Sdružení D.R.A.K. na časově omezený program, který jim pomůže v první fázi se stabilizovat a následně připravit na jejich budoucí povolání.

Cílové skupiny projektu:

 • Děti a žáci 7. – 9. tříd ZŠ, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže;
 • Děti a žáci 7. – 9. tříd ZŠ, se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ;
 • Rodiče dětí a žáků;
 • Veřejnost.

Zapojené organizace:

 • Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
 • Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace
 • Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pozvánka na víkend s D.R.A.K.em 25.9. – 27.9.2020

Pozvánka na seminář 15.9. 2020

Pozvánka na víkend s D.R.A.K.em 26.6 – 28.6. 2020

Pozvánka na seminář 9.6. 2020

Poradenství pro školy, pedagogy a rodiče

E-seminář 27.4. – 30.4. 2020

E-seminář 30.3. 2020

Pozvánka na seminář 24.3. 2020 ZRUŠENO z důvodu pandemie covid-19

Pozvánka na víkend s D.R.A.K.em 20.3. – 22.3. 2020  ZRUŠENO z důvodu pandemie covid-19

Pozvánka na seminář 4.2. 2020

Pozvánka na víkend s D.R.A.K.em 24.1. – 26.1. 2020

Pozvánka na seminář 21.1.2020

Pozvánka na seminář 4.12.2019

Pozvánka na seminář 15.10.2019

Pozvánka na seminář 24.9.2019

Pozvánka na víkend s D.R.A.K.em 27.9. – 29.9.2019

Pozvánka na víkend s D.R.A.K.em 20.7.  – 21.7.2019

Pozvánka na seminář 11.6.2019

Pozvánka na víkend s D.R.A.K.em 3.5. – 5.5.2019

Pozvánka na seminář 16.4.2019

Pozvánka na víkend s D.R.A.K.em 22.3. – 24.3.2019

Pozvánka na seminář 5.2.2019

Pozvánka na víkend s D.R.A.K.em 25.1. – 27.1.2019

Pozvánka na seminář 27.11.2018

Pozvánka na víkend s D.R.A.Kem 9.11. – 11.11.2018

Pozvánka na seminář 26.9.2018

Pozvánka na víkend D.R.A.K.em 17.8. – 19.8.2018

Pozvánka na den s D.R.A.K.em 20.5.2018

Pozvánka na seminář 9.1.2018

Integrační aktivity v rámci projektu

Informační dopis pro rodiče (intaktní žáci)

Informační dopis pro rodiče (žáci se SVP)

Informační cedulka projektu

Informační letáček malý

Nabídka kroužků (seznam)

Publicita – Leták projektu (A3)

Tisková zpráva

Zakladni informace o projektu