Terenní programy

Poslání služby:

Tato služba pomáhá lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Hrozí jim ztráta bydlení nebo již nemají kde bydlet. Ztratili zaměstnání a hrozí jim dlouhodobá nezaměstnanost. Jejich finanční možnosti jim nedovolí splácet dluhy. Nedostanou se k informacím a potřebují podpořit tak, aby zvládli svou situaci vyřešit. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Komu je služba určena?

·        děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

·        osoby s kombinovaným postižením

·        osoby s tělesným postižením

·        osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

·        rodiny s dítětem/dětmi

Věkově není cílová skupina omezena.

 

Uživatelem může být osoba patřící do jedné nebo více uvedených cílových skupin, a to na základě žádosti o poskytnutí sociální služby. Žádost je možné podat osobně, telefonicky nebo písemně a do služby může vstoupit klient také anonymně.

Pro využití služby se předpokládá trvalý pobyt na území Libereckého kraje nebo jiný vztah k našemu regionu (např. přechodný pobyt, zaměstnání, rodinné vazby apod.)

Kdy a kde je služba poskytována?

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta, a to na území Libereckého kraje. Pracovní doba terénních pracovníků je od pondělí do pátku 8 – 16 hod.

S čím Vám můžeme pomoci?

Tato služba pomáhá lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Hrozí jim ztráta bydlení nebo již nemají kde bydlet. Ztratili zaměstnání a hrozí jim dlouhodobá nezaměstnanost. Jejich finanční možnosti jim nedovolí splácet dluhy. Nedostanou se k informacím a potřebují podpořit tak, aby zvládli svou situaci vyřešit.

Konkrétní poradenské oblasti jsou například:

·        Doklady a průkazy (získání chybějících osobních dokladů apod.)

·        Zdravotní péče (vyhledání potřebné zdravotní péče, zajištění preventivní zdravotní péče, zprostředkování dalších služeb apod.

·        Komunikace s úřady a institucemi (pomoc s vyplněním a podání, vyhledání možností vč. finanční a materiální pomoci apod.)

·        Přístřeší a bydlení (pomoc při vyhledávání, podpora udržení, zprostředkování návazných služeb apod.)

·        Dluhy a exekuce (možnosti řešení, hospodaření, podpora při komunikaci s věřiteli, zprostředkování návazných služeb apod.)

·        Materiální zabezpečení (zprostředkování navazujících služeb, uplatnění na trhu práce, sociální dávky apod.)

Fakultativní činnosti

Součástí sociální služby nejsou fakultativní činnosti. 

Co udělat pro vstup do služby?

Zájemci o službu mohou kontaktovat pracovníky služby telefonicky či e-mailem (viz. kontakty na webové stránce www.sdruzenidrak.cz, kde také získáte další informace o službě). Hlavní možností je však v tomto případě osobní kontakt pracovníka s potenciálním klientem přímo v terénu (v rámci depistáže) nebo prostřednictvím třetí osoby (úřady, lékaři, jiná sociální služba, veřejnost apod.)

Služba Vám bude poskytnuta na základě písemné dohody nebo na základě uzavření této dohody ústně, o čemž je učiněn záznam v naší evidenci.

Postup při jednání se zájemcem o službu:

1.      Se zájemcem o službu je při prvním jednáním učiněn vždy zápis do formuláře Prvokontakty.

2.      Se zájemcem o službu sepíšeme Žádost o službu, tu vložíme buď do složky klienta, či do složky nevyřízených žádostí (čekatelů z důvodu naplnění kapacity).

3.      Zároveň zájemci o službu předáme Vnitřní pravidla pro poskytování služby a Pravidla pro stížnosti pro prostudování.

4.      Dalším krokem je sepsání Smlouvy se zájemcem, tomu dáme prostor pro prostudování smlouvy, dle potřeby i vysvětlujeme.

5.      Prioritně jsou uzavírány písemné smlouvy. Pokud klient není schopen z jakéhokoliv důvodu prostudovat či posoudit obsah písemné smlouvy a požádá-li o to, pracovník ho vhodným způsobem seznámí s obsahem smlouvy a smluvní vztah s ním uzavře prostřednictvím formuláře Záznam o uzavření ústní dohody.

V případě uzavření smlouvy bude tento dokument obsahovat náležitosti uvedené v § 91, zákona č. 108/20016 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V témže paragrafu je možné nalézt i důvody, ve kterých smlouva nemusí být uzavřena. Vzor smlouvy je umístěn na webových stránkách www.sdruzenidrak.cz. Službu je možné poskytnout také anonymně.

Prostředí poskytování služby

Služba je poskytována zejména v přirozeném prostředí uživatelů (v terénu) na území Libereckého kraje. Chceme Vám být co nejblíže, abychom službu mohli poskytovat co nejširšímu okruhu zájemců.

V případě zájmu je možné domluvit si schůzku v kancelářích v Liberci (je plně bezbariérová), nebo v Turnově, Tanvaldu či Hrádku nad Nisou (v těchto pobočkách disponujeme prostorem, který je dostupný i na invalidním vozíku, avšak nachází se mimo prostor samotné ambulance a jeho využití je třeba předem domluvit).

Pro poskytování co nejkvalitnější služby nám slouží také moderní technika. Všichni pracovníci disponují mobilním telefonem, počítačem připojeným k internetu a tiskárnou (tuto techniku mají obvykle k dispozici ve své kanceláři, nikoliv přímo v terénu). Pro aktuální informace poskytované našim klientům používáme nejrůznější databáze a systémy, jako jsou právní informační systémy nebo databáze volných pracovních míst.

Při poskytování služby je vždy nutné zajistit, aby prostředí bylo bezpečné pro klienta i pracovníka služby.

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita je 1 klient. Tj. v jeden okamžik je možné poskytnout službu jednomu klientovi.

 

Úhrada za poskytování služby

Služba je poskytována zdarma.

Pravidla poskytování služby

S uživateli se setkáváme převážně v terénu – většinou v přirozeném prostředí (domácnost, škola, pobytové zařízení, atd.) Na přání uživatele mohou schůzky probíhat i v našich prostorách. S jedním klientem vždy pracuje obvykle určený sociální pracovník (klíčový pracovník).

Setkání se uskutečňují podle domluvy uživatele a sociálního pracovníka v době mezi 8. až 16. hodinou, a to ve všední dny. Délka spolupráce uživatele a sociálního pracovníka O.s. D.R.A.K. z.s.  se odvíjí s ohledem na závažnost řešené situace a řídí se platností a účinností Smlouvy o poskytnutí služby. Obvyklá délka této spolupráce nepřesáhne dva roky.

Důležitou podmínkou spolupráce je zájem ze strany uživatele svoji situaci aktivně řešit a spolupracovat se sociální službou. Při poskytování služby respektujeme přání a potřeby klienta, což se promítá i do procesu individuálního plánování. Spolupráce je vždy dobrovolná, je možné ji kdykoliv ze strany uživatele ukončit.

Konkrétní přehled práv a povinností poskytovatele i uživatele je dostupný na webových stránkách www.sdruzenidrak.cz, v tištěné podobě také v jednotlivých poradnách a uživatelé jej obdrží také při uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Pravidla pro vyřizování stížností

Podání stížnosti, námětu nebo připomínky nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána, nejde-li o tutéž osobu. Podavatel nesmí být poškozen ve svých právech a oprávněných zájmech, a to ani v případě, kdy se např. jeho stížnost ukáže jako neodůvodněná.

Stížnost, námět nebo připomínka může být anonymní – zabýváme se jí stejně jako v případech, kdy známe osobu podávajícího. Podoba stížnosti, námětu nebo připomínky není nijak formálně vymezena či omezena, lze ji podat písemně (e-mailem, poštou nebo vhozením do schránky na stížnosti a připomínky dostupné na všech našich pobočkách) nebo ústně.

Stížnost, námět nebo připomínka, podaná v jakékoliv podobě, je písemně evidována v Evidenci přání a stížností O.s. D.R.A.K., z.s.  pod pořadovým číslem podle chronologického pořadí. Pro každou stížnost, námět nebo připomínku je poté založen a veden samostatný spis se stejným pořadovým číslem jako v Evidenci přání s stížností O.S. D.R.A.K., z.s.

Konkrétní postup vyřizování, který respektuje tato základní pravidla, je obsahem dokumentu Pravidla pro podávání a řešení stížností, námětů a připomínek.

Stížnosti na poskytování sociální služby je také možné podat místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností (pro pobočku v Liberci a Hrádku n. N. je to Magistrát města Liberec, pro pobočku v Tanvaldu je to Městský úřad Tanvald a pro pobočku v Turnově je to Městský úřad Turnov). Dále pak je možné obrátit se na Krajský úřad Libereckého kraje či Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Pravidla pro ukončení poskytování služby

Obě strany mají právo ukončit smlouvu o poskytování sociální služby. Ze strany klienta může dojít k ukončení bez udání důvodu, ze strany poskytovatele z následujících důvodů:

                 klient se chová k pracovníkům poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření ohrožujícího prostředí,

                 klient soustavně porušuje pravidla služby nebo nedodržuje své povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytnutí sociální služby či jejích přílohách,

                 klient nevyužil poskytnutí žádného úkonu po dobu delší než 2 měsíce,

                 poskytovatel ukončuje svoji činnost,

                 služba končí též vypršením platnosti smlouvy o poskytnutí služby.

 

Ukončení poskytování služby je vždy písemně zaznamenáno v osobním spise klienta vedeném sdružením.

 

Důvody pro odmítnutí služby: Z důvodu plné kapacity.

I když je klient odmítnut, je mu poskytnuto poradenství, jak nebo s kým svou situaci řešit.

 

 

Pro rok 2023 je služba realizována díky dotaci na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV č. OLP/613/2023.

Pro rok 2023 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OLP/4544/2022.

Bc. Lenka Kořínková

koordinátor služby, sociální pracovník
tel.: +420 602 440 731, +420 602 700 564
e-mail: bobvosova@sdruzenidrak.org

Dana Tomašová

pracovník v sociálních službách
tel.: +420 773 666 378, 485 102 668
e-mail: tomasova@sdruzenidrak.org