Budování kapacit

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. je od prosince 2016 realizátorem projektu financovaného z Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

„Budování kapacit D.R.A.K.“

reg. č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001935

O projektu:

Celý název projektu: Budování kapacit D.R.A.K.

Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001935 

Název operačního programu: Zaměstnanost

Číslo a název prioritní osy: 03.3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Číslo a název výzvy: 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNO

Alokována částka: 3 264 415,00 Kč

Anotace:

Cílem projektu je profesionalizace D.R.A.K., z.s., který se zaměřuje na práci se zdravotně postiženými, pečujícími a s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Díky projektu vznikne aktualizovaný strategický plán organizace, bude vytvořen plán fundraisingu, plán PR a marketingu, individuální plán rozvoje, plán evaluace. Stávající pracovníci žadatele se díky školení a expertní podpoře stanou interními odborníky na danou problematiku.

Cíle projektu:

Cílem projektu je realizovat změny v řídící struktuře a fungování organizace D.R.A.K., které pomohou dalšímu rozvoji organizace a její profesionalizaci. Změny vyplývající rovněž z procesního auditu se budou týkat pěti oblastí, jmenovitě strategie organizace, fundraisingu, lidských zdrojů, PR a kvality služeb. 
Cílem je rovněž vytvořit okruh expertů, kteří budou organizaci v rámci plánování pomáhat s jednotlivými aspekty řízení.

Plánované výsledky:

Díky realizaci projektu budou lépe strukturovány kompetence stěžejních pracovníků organizace, aby každý měl vymezenou svou zodpovědnost a dostával zpětnou vazbu o jejím naplňování. Bude vytvořen strategický plán na dobu pěti let, v němž budou stanoveny jasné lhůty a milníky, které pomohou ověřit dosažení plánového cíle. Dále vznikne fundraisingový a PR plán pro sociální služby, marketingový plán pro oblast dílen a bude vytvořena interní dokumentace pro řídicí a podpůrné procesy. Zavedení posledně uvedených plánů má za cíl zajistit větší finanční nezávislost instituce.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci/e Občanského sdružení D.R.A.K. z.s. pracující na vedoucích pozicích. Konkrétně se jedná o předsedu sdružení, vedoucího sociálních služeb, 4 koordinátory sociálních služeb, personalistku, ekonoma, budoucí evaluátorku a pracovníka marketingu dílen. Jedná se o klíčové pracovníky, kteří buď dále řídí ostatní zaměstnance (předseda, vedoucí sociálních služeb, koordinátoři sociálních služeb), dále pracují, nebo budou pracovat na průřezové problematice dotýkající se ostatních pracovníků organizace (personalistka, ekonom, fundraiser, marketing, evaluátorka). Celkem bude přímo podpořeno 10 osob.

V širším slova smyslu jsou však cílovou skupinou všichni zaměstnanci žadatele, což je 48 zaměstnanců a 10 dobrovolníků. Tito budou profitovat z lepšího vedení celé organizace.