Mediace v podpoře zdraví

Projekt je financovaný Evropskou unií

v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt „Mediace v podpoře zdraví jako nástroj sociální integrace“ reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000963 je financován z EU v rámci programu OP Z+ v období 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026. Projekt se zaměřuje na zmapování a zlepšení deficitních oblastí podpory zdraví osob ohrožených sociálním vyloučením v Liberci. Individuálním poradenstvím (prostřednictvím zdravotních mediátorů) a skupinovou edukací zdravotní gramotnosti cílí na posílení zdraví cílové skupiny. Věnuje se rodinám a jednotlivcům v prostředí substandardního bydlení a dále osobám se zdravotním omezením a ohroženým závislostmi. Projekt propojuje zdravotně-sociální oblasti nástrojem zdravotního mediátora, který síťuje CS do systému primární zdravotní a návazné péče. Projekt reaguje na potřebnost řešení problémů v oblasti zdraví analyzovaných v Plánu sociálního začleňování Liberec 2022-2027.

Projekt „Mediace v podpoře zdraví“

O projektu:

Celý název: Mediace v podpoře zdraví jako nástroj sociální integrace

Realizátor: Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0000963

Název operačního programu: Zaměstnanost Plus

Výzva: 03_22_018, Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1) 

Termín realizace: 1.4.2023 – 31.3.2026

 

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na zmapování a zlepšení deficitních oblastí podpory zdraví osob ohrožených sociálním vyloučením v Liberci. Individuálním poradenstvím (prostřednictvím zdravotních mediátorů) a skupinovou edukací zdravotní gramotnosti cílí na posílení zdraví cílové skupiny. Jedna rodin a jednotlivců v prostředí substandardního bydlení a jednak věnuje zřetel věnuje osobám se zdravotním omezením a ohroženým závislostmi. Projekt propojuje zdravotně-sociální oblasti nástrojem zdravotního mediátora, který síťuje CS do systému primární zdravotní a návazné péče. Projekt reaguje na potřebnost řešení problémů v oblasti zdraví analyzovaných v Plánu sociálního začleňování (PSZ) Liberec 2022-2027 (část 2.5.6).

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, včetně romské menšiny (části, která je ohrožená chudobou), lidé se zdravotním omezením a lidé ohrožení rozvojem závislostí. Projekt cílí na tyto skupiny žijící v Liberci nebo mající prokazatelnou vazbu na Liberec.

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšení zdraví osob ohrožených sociálním vyloučením. Cestou k cíli je zlepšení přístupu ke zdravotní péči, včetně snížení prahu k prevenci a zlepšení životního stylu.

Projekt má 5 dílčích cílů:

  • Rozvoj komplexní spolupráce zdravotních mediátorů formou individuálního poradenství vedoucí k udržitelné integraci osob ohrožených sociálním vyloučením do systému zdravotní péče ČR a zajištění přístupu k primární a sekundární prevenci.
  • Realizace průzkumu zdravotní kondice a s ní souvisejících podmínek v sociálně vyloučených bytových domech a ubytovnách identifikovaných ve studii Tematický výzkum: Dynamika proměn sociálního vyloučení v Liberci, kol. ASZ 2022. Vytvoření individuálních plánů stabilizace zdravotní situace pro potřebné osoby a prioritizovat je dle naléhavosti. V jejich rámci zprostředkuje mediátor osobám z cílové skupiny služby na zdravotně sociálním pomezí a bude asistovat při jejím smysluplném využití.
  • Realizace edukačních programů na prevenci vzniku závislostí, při které je akcentována spolupráce se školami a NZZ.
  • Realizace skupinových edukačních a pohybových programů s cílem zvýšit zdravotní gramotnost a zlepšit kvalitu životního stylu cílové skupiny.
  • Zprostředkování zdravotním mediátorům kvalitní vzdělání v základech podpory zdraví a reflexe práce realizačního týmu nástrojem supervize.

Klíčové aktivity projektu

 

KA 1 Individuální poradenství (case management) ke zlepšení dostupnosti primární zdravotní péče a primární a sekundární prevence

Aktivita zajišťuje individuální poradenství (case management) ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče a primární a sekundární prevence osob všech dílčích cílových skupin (viz výše). V aktivitě pracují zdravotní mediátoři pod vedením case managera tak, aby zlepšili přístup osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením k primární zdravotní péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění, případně ke specializované péči a posílili jejich kompetence v péči o vlastní zdraví.

 

KA 2 Detekce a prioritizace potřebnosti jednotlivců a rodin při řešení zdravotních problémů a prevence v ubytovnách a ve vyloučených bytových domech

V rámci aktivity proběhne průzkum potřebnosti a prioritizace asistence dle naléhavosti řešení zdravotních problémů a prevence osob cílových skupin žijících v substandardním bydlení (ubytovny, bytové domy). Zdravotní mediátoři pod metodickým vedením case managera provedou průzkum 25 lokalit (7 ubytoven “pro chudé” a 18 sociálně vyloučených domů definovaných tematický výzkum: Dynamika proměn sociálního vyloučení v Liberci, kol. ASZ 2022) s cílem zmapovat zdravotní kondici obyvatel a vytvořit pro všechny potřebné individuální plán stabilizace zdravotního stavu, který s nimi budou postupně realizovat.

KA 3 Vzdělávací programy o prevenci vzniku závislostí

Realizátor ve spolupráci s NZZ pro děti a mládež, denními centry, školami atd. připraví sérii programů na prevenci vzniku závislostí. Skupinové vzdělávání bude doplněno individuálním poradenstvím. Aktivita je zajištěna úzkou kooperací mediátorů (vyhledávají potencionální účastníky napříč cílovými skupinami, viz výše) a experta (drogového preventisty) z Probační a mediační služby Liberec a dalších pracovišť.

KA 4 Edukační a pohybové programy v podpoře zdraví

Realizátor připraví edukační a pohybové programy v podpoře zdraví reflektující potřebu z terénu zjištěnou v rámci KA1, KA2 a KA3 a dosavadní praxe. Programy budou mít formu workshopů zaměřených na zdravotní gramotnost – teoretickou znalost péče o vlastní zdraví (představenou participačními metodami), praktické nácviky dovedností v klíčových oblastech podpory zdraví (např. dentální hygiena, péče o novorozence po příchodu z porodnice, odvšivení vlasové pokožky, nakupování zdravých potravin a zdravé vaření) a kurzy pohybových aktivit (např. jógy, zdravotní cvičení proti bolestem zad, taneční pohybové aktivity, ad.)

KA 5 Supervize a vzdělávání realizačního týmu

V aktivitě budou zdravotní mediátoři vzděláni v minimálně 80 hodinách v tématech podpory zdraví a každý čtvrtrek proběhne supervize realizačního týmu.

 

Personální obsazení projektu:

 

Manažer projektu:

Ing. Radim Čížek

E: radimcizek@seznam.cz

T: 775 101 822

 

Koordinátorka:

Bc. Lenka Kořínková

E: korinkova@sdruzenidrak.org

T: 602 440 731

 

Koordinátorka a case manažerka projektu:

Mgr. et Mgr. Daniela Mosaad Pěničková, Ph.D

E: penickova@druzenidrak.org

T: 777 439 274

 

Zdravotní mediátoři:

 Nikola Hamburgová

E: hamburgova@sdruzenidrak.org

T: 771 284 541                                 

 

 

Zuzana Horová

E: horova@sdruzenidrak.org

T: 771 284 542

 

Jana Kroková

E: krokova@sdruzenidrak.org

T: 771 284 540

 

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *