Social activation services for families – SAS

POSLÁNÍ SLUŽBY:

Služba je určena rodinám s dětmi. Posláním služby je aktivizovat rodiny v nepříznivé životní situaci v takové míře, aby byly schopny za pomoci sociálního pracovníka svou nepříznivou situaci řešit.

VYMEZENÍ SLUŽBY:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba je poskytována v souladu s §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

CÍLE SLUŽBY:

 • Zvýšení informovanosti rodin v nepříznivé životní situaci o možnostech využití běžně dostupných veřejných služeb pro řešení své nepříznivé životní situace.
 • Poskytovat rodinám podporu v takové míře, aby je nezbavila zodpovědnosti a přirozených rizik při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
 • Zvýšení uplatnitelnosti uživatelů na trhu práce.
 • Aktivizace rodin tak, aby mohly řešit aktuální problémy a tím se lépe vyrovnávat s různými životními situacemi samy
 • Snížení ohrožení rodin a zvláště pak dětí v rodinách se společensky nežádoucími jevy (např. týrání, zneužívání dětí, zneužívání návykových látek, krádeže, šikana, útěk od rodiny,…).
 • Zprostředkování aktivit vedoucích k zapojení rodiny do společnosti, zlepšení komunikace se společenským prostředím i kvalitnímu trávení volného času.
 • Napomoci setkávání rodin s podobnými problémy a tím předcházet sociální izolaci rodin.

CO SLUŽBA ZAHRNUJE:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výkon sociálně terapeutických činností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství a v případě potřeby zprostředkovávání odborného sociálního poradenství.

 

V praxi to znamená, že sociální pracovnice/pracovník služby dokáže rodiny podpořit v následujících oblastech: péče o dítě, vztahové problémy, vzdělávání dětí, zprostředkování kontaktů na organizace, školy, sdružení, úřady, hospodaření s penězi, hledání zaměstnání i bydlení, řešení dluhů, vybavení kompenzačními pomůckami.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Služba je určena rodinám s dětmi do 26 let

Věková struktura uživatelů služby: bez omezení věku (tj. děti, rodiče a prarodiče).

 

NABÍZENÉ ČINNOSTI:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost s dětmi i dospělými, podpora a nácvik sociálních kompetencí, nácvik motorických, kognitivních a psycho – sociálních dovedností dítěte, pomoc při zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání dětí i volnočasové aktivity).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti (činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení schopností podporujících sociální začleňování osob).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání s úřady, školami a jinými institucemi, při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob).
 • Základní sociální poradenství a v případě potřeby zprostředkovávání odborného sociálního poradenství.

 

Služba je poskytována zdarma

 

Služba je poskytována formou terénní i ambulantní dle potřeb klienta a tyto formy se vzájemně prolínají. Služba je vždy poskytována dle potřeb a přání klienta.

 

V roce 2019 podpořilo službu Město Turnov.

Pro rok 2019 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/857/2019.

Pro rok 2019 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/5520/2018.

Pro rok 2018 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/1685/2018.

Pro rok 2018 službu podpořilo Statutární město Liberec.

Pro rok 2017 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/4622/2016.

Pro rok 2016 je služba podpořena MPSV prostřednictvím Libereckého kraje smlouvou č. OLP/644/2016.

Pro rok 2016 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/3688/2015.

Pro rok 2016 službu podpořilo Statutární město Liberec.

Služba je realizována také díky podpoře měst Turnov, Tanvald a Desná.

Mgr. Martin Korych

koordinátor služby pro všechny regiony
tel.: +420 725 952 088, 485 102 668
e-mail: korych@sdruzenidrak.org