S D.R.A.K.em proti chudobě

S D.R.A.K.em proti chudobě

O projektu

Celý název projektu: S D.R.A.K.em proti chudobě

Realizátor: Občanské sdružení D.R.A.K., z.s.

Registrační číslo:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016489

Název operačního programu: Zaměstnanost

Výzva: 03_16_052, Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Termín realizace: 1.10.2020 – 30.9.2022

Popis projektu

Projekt realizovaný Občanským sdružením D.R.A.K., z.s. reaguje na fakt, že sociálně vyloučené osoby a romská menšina v Liberci se dostávají do nepříznivých životních situací a hledají cestu k jejich řešení. Prostřednictvím klíčových aktivit projekt podporuje a motivuje účastníky k řešení jejich nepříznivé sociální situace rozvíjením pracovních kompetencí a dovedností potřebných pro úspěšný vstup či návrat na trh práce. Účastníkům nabízí specializované poradenství, motivační kurzy, pracovní diagnostiku i tréninková pracovní místa. V neposlední řadě pomáhá těmto osobám nalézt cestu k řešení jejich nepříznivé finanční situace a pomocí edukativního působení dalšímu zadlužování předcházet.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené a romská menšina, případně osoby sociálním vyloučením ohrožené, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a žijí na území města Liberce.

Cíle projektu

Projekt si klade 3 základní cíle:

1) Snížení počtu osob v exekuci a předlužení v Liberci a zamezení jejich hlubšího propadu do předlužení.

2) Navýšení počtu osob, které mají stabilní zaměstnání a zvládnou jeho udržení.

3) Vznik regionální záchranné sociální sítě.

Klíčové aktivity projektu

KA 1 Síťování a nábor účastníků

Aktivita spočívá ve vytváření regionální sociální sítě včetně předávání informací relevantním organizacím, které s cílovou skupinou pracují. Dále zahrnuje informování cílové skupiny o klíčových aktivitách a motivování ke vstupu do projektu.

KA 2 Provoz poradenského centra pro CS

Aktivita se skládá z následujících dílčích aktivit:

  1. a) Zřízení a vybavení poradenského centra a tréninkového pracoviště.

V prostorách organizace bude zřízeno a materiálně vybaveno poradenské centrum a tréninkové pracoviště pro účastníky projektu.

  1. b) Uzavírání dohod, anamnéza

Aktivita zahrnuje uzavírání dohod o vstupu do projektu a  zpracování sociální, osobní a pracovní anamnézy 40ti účastníků projektu písemnou formou.

  1. c) Motivační kurz

V průběhu projektu je naplánována realizace skupinových motivačních kurzů po max. 8 osobách. Aktivita povede ke zvyšování osobní efektivity, obnovení pracovních návyků a k posílení sebedůvěry. Kurz bude zaměřen např. na identifikaci potřeb a analýzu problémů klienta, osobní motivaci a sebedůvěru, orientaci na trhu práce, orientaci v oblasti dluhů, prostředí, podporu soběstačnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, příklady dobré praxe, přínos zaměstnání, nevýhody závislosti na sociálních dávkách apod.

  1. d) Mapování pracovního potenciálu

Aktivita zahrnuje individuální i skupinové kariérové poradenství pro stanovení dalšího osobního rozvoje a pracovního uplatnění.

  1. e) Pracovní poradenství

Cílem této aktivity je poskytnout účastníkům poradenství v oblasti hledání práce, přípravy na pracovní pohovory, tvorby osobního portfolia a dále zprostředkování exkurzí u zaměstnavatelů.

  1. f) Tréninková pracovní místa

Na zřízených a vybavených pracovištích (kuchyň, zahrada, údržba domu, šití, úklid, prádelna – externí pracoviště) bude zaměstnáno 20 účastníků projektu formou tréninkových pracovních míst.

KA 3 Program prevence a řešení zadluženosti, finanční gramotnost

V tomto programu budou organizovány individuální i skupinové činnosti, které mají za cíl snížení zadluženosti mezi cílovou skupinou a zvýšení finanční gramotnosti. V průběhu vstupního poradenství konzultanti cílové skupiny identifikují klientovy problémy s dluhy. V rámci následného individuálního poradenství budou konzultanti cílové skupiny s účastníky projektu řešit finanční plány a podporu při hospodaření domácnosti, doporučovat a zařazovat klienty do skupinových osvětově vzdělávacích aktivit týkající se řešení zadluženosti. V rámci skupinové aktivity pro max. 8 osob budou probíhat osvětově vzdělávací aktivity zaměřené na zvyšování kompetencí v oblasti práce s dluhy, finanční gramotnosti a hospodaření s penězi.

KA 4 Evaluace projektu

Součástí projektu je také evaluace dle stanoveného evaluačního plánu sledujícího  čtyři základní aspekty evaluace: (1) Identifikaci výchozího stavu, který má být změněn, (2) Cestu změny, které má být dosaženo, (3) Přínos změny a její prokázání, (4) Předpoklady navazujícího využití výstupu projektu.

Personální obsazení projektu:

Manažer projektu: Ing. Radim Čížek, radimcizek@seznam.cz

Odborný garant: Mgr. Martin Korych, korych@sdruzenidrak.org

Koordinátor projektu: Mgr. Bc. Vladimír Drahoš, drahos@druzenidrak.org, 607 662 007

Konzultantky cílové skupiny:

Bc. Lenka Bobvošová,  bobvosova@sdruzenidrak.org, 602 440 731  

Mgr. Věra Voldřichová voldrichova@sdruzenidrak.org, 606 032 310

Pracovní poradce: Mgr. Bc. Vladimír Drahoš, drahos@druzenidrak.org, 607 662 007

Peer pracovníci: Jan Lányi, Marie Kondášová, Ladislav Mártha

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

v rámci Operačního programu Zaměstnanost.