SAS Tanvaldsko

Druh sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Identifikátor
3910140

Služba v regionu TURNOVSKO je v letech 2018 a 2019 zajištěna v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734.

Název veřejné zakázky: „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“

Zadavatel: Liberecký kraj

Kdo službu poskytuje?

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5

IČO 266 36 328

Komu je služba určena?

Rodinám s dítětem/dětmi

Věkové složení je dané složením rodin – osoby od narození po seniorský věk (tj. děti, rodiče a prarodiče).

Pro využití služby se předpokládá trvalý pobyt na území Libereckého kraje nebo jiný vztah k našemu regionu (např. přechodný pobyt, zaměstnání, rodinné vazby apod.)

Kdy a kde je služba poskytována?

Poradna Tanvald: U Školky 579, Tanvald, čtvrtek od 9 do 16 hod., jinak dle dohody

Službu je možné poskytnout také ve Vašem přirozeném prostředí, a to po předchozí domluvě. Pracovní doba terénních pracovníků je od pondělí do pátku 8 – 16 hod.

S čím Vám můžeme pomoci?

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • výkon sociálně terapeutických činností

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  •  základní sociální poradenství a v případě potřeby zprostředkovávání odborného sociálního poradenství.

V praxi to znamená, že sociální pracovnice/pracovník služby dokáže rodiny podpořit v například následujících oblastech: péče o dítě, vztahové problémy, vzdělávání dětí, zprostředkování kontaktů na organizace, školy, sdružení, úřady, hospodaření s penězi, hledání zaměstnání i bydlení, řešení dluhů, vybavení kompenzačními pomůckami apod.

Fakultativní činnosti

V rámci sociální služby nejsou žádné fakultativní činnosti poskytovány.

Co udělat pro vstup do služby?

Zájemci o službu mohou kontaktovat pracovníky služby osobně přímo na kontaktních místech služby, dále pak telefonicky či e-mailem:

Mgr. Tatiana Humeníková

Tanvaldsko
tel.: +420 607 013 204
e-mail: humenikova@sdruzenidrak.org

Bc. Martina Klingerová

Tanvaldsko
te.: +420 702 020 398
e-mail: klingerova@sdruzenidrak.org

Zuzana Peštová

Tanvaldsko
tel.: +420 607 013 205
e-mail: pestova@sdruzenidrak.org

Postup při jednání se zájemcem o službu

1. Se zájemcem o službu je při prvním jednáním učiněn vždy zápis do formuláře Prvokontakty.

2. Se zájemcem o službu sepíšeme Žádost o službu, tu vložíme buď do složky klienta, či do složky nevyřízených žádostí (čekatelů z důvodu naplnění kapacity).

3. Zároveň zájemci o službu předáme Vnitřní pravidla pro poskytování služby a Pravidla pro stížnosti pro prostudování.

4. Dalším krokem je sepsání Smlouvy se zájemcem, tomu dáme prostor pro prostudování smlouvy, dle potřeby i vysvětlujeme.

5. Prioritně jsou uzavírány písemné smlouvy. Pokud klient není schopen z jakéhokoliv důvodu prostudovat či posoudit obsah písemné smlouvy a požádá-li o to, pracovník ho vhodným způsobem seznámí s obsahem smlouvy a smluvní vztah s ním uzavře prostřednictvím formuláře Záznam o uzavření ústní dohody.

V případě uzavření smlouvy bude tento dokument obsahovat náležitosti uvedené v § 91, zákona č. 108/20016 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V témže paragrafu je možné nalézt i důvody, ve kterých smlouva nemusí být uzavřena.

Vzor smlouvy ke stažení 

Službu není možné poskytnout anonymně.

Prostředí poskytování služby

Služba je poskytována v naší ambulanci v Tanvaldu nebo ve Vašem přirozeném prostředí. Chceme Vám být co nejblíže, abychom službu mohli poskytovat co nejširšímu okruhu zájemců. Po předchozí domluvě můžeme zajistit bezbariérovou konzultační místnost.

V Tanvaldu je ambulance umístěna v objektu mateřské školy na sídlišti Výšina, a to v prvním patře (bez výtahu). K objektu se dostanete buď pěšky, automobilem (parkoviště je zdarma a v blízkosti budovy) nebo MHD, zastávka Tanvald-sídliště. Prostory se skládají z kanceláře, poradny, herny, kuchyňky, bezbariérového WC, chráněné dílny a ošatníku, který provozují naše chráněné dílny a který vám může v případě nouze poskytnout základní ošacení či další materiální vybavení. Také zde je možné využít počítač s připojením k internetu či hračky pro děti v průběhu vaší návštěvy. Služba je obvykle poskytována v poradně, kde je přítomen pouze pracovník a klient. Pracovník disponuje odpovídajícím technickým vybavením (počítač s připojením k internetu, tiskárna, kopírka, scanner, telefon).

Pokud je služba poskytována v terénu, je vždy nutné zajistit, aby prostředí bylo bezpečné pro klienta i pracovníka služby.

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita je 1 klient v ambulantní formě a 2 klienti v terénní formě. Tj. v jeden okamžik je možné poskytnout službu celkem třem klientům.

Služba je poskytována zdarma.

Pravidla poskytování služby

S uživateli se setkáváme formou ambulantní – v poradně, formou terénní – většinou v přirozeném prostředí (domácnost, škola, pobytové zařízení, atd.). S jedním klientem vždy pracuje jeden určený sociální pracovník (klíčový pracovník). Setkání se uskutečňují podle domluvy uživatele a sociálního pracovníka v době mezi 8. až 16. hodinou, a to ve všední dny. Délka spolupráce uživatele a sociálního pracovníka O.s. D.R.A.K. z.s.  se odvíjí s ohledem na závažnost řešené situace a řídí se platností a účinností Smlouvy o poskytnutí služby. Obvyklá délka této spolupráce nepřesáhne dva roky.

Důležitou podmínkou spolupráce je zájem ze strany uživatele svoji situaci aktivně řešit a spolupracovat se sociální službou. Při poskytování služby respektujeme přání a potřeby klienta, což se promítá i do procesu individuálního plánování. Spolupráce je vždy dobrovolná, je možné ji kdykoliv ze strany uživatele ukončit.

Konkrétní přehled práv a povinností poskytovatele i uživatele ke stažení,

v tištěné podobě také v jednotlivých poradnách a uživatelé jej obdrží také při uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Pravidla pro vyřizování stížností

Podání stížnosti, námětu nebo připomínky nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána, nejde-li o tutéž osobu. Podavatel nesmí být poškozen ve svých právech a oprávněných zájmech, a to ani v případě, kdy se např. jeho stížnost ukáže jako neodůvodněná.

Stížnost, námět nebo připomínka může být anonymní – zabýváme se jí stejně jako v případech, kdy známe osobu podávajícího. Podoba stížnosti, námětu nebo připomínky není nijak formálně vymezena či omezena, lze ji podat písemně (e-mailem, poštou nebo vhozením do schránky na stížnosti a připomínky dostupné na všech našich pobočkách) nebo ústně.

Stížnost, námět nebo připomínka, podaná v jakékoliv podobě, je písemně evidována v Evidenci přání a stížností O.s. D.R.A.K., z.s.  pod pořadovým číslem podle chronologického pořadí. Pro každou stížnost, námět nebo připomínku je poté založen a veden samostatný spis se stejným pořadovým číslem jako v Evidenci přání s stížností O.S. D.R.A.K., z.s.

Konkrétní postup vyřizování, který respektuje tato základní pravidla, je obsahem dokumentu Pravidla pro podávání a řešení stížností, námětů a připomínek.

Stížnosti na poskytování sociální služby je také možné podat místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností (pro pobočku v Tanvaldu je to Městský úřad Tanvald). Dále pak je možné obrátit se na Krajský úřad Libereckého kraje či Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Pravidla pro ukončení poskytování služby

Obě strany mají právo ukončit smlouvu o poskytování sociální služby. Ze strany klienta může dojít k ukončení bez udání důvodu, ze strany poskytovatele z následujících důvodů:

  •  klient se chová k pracovníkům poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření ohrožujícího prostředí,
  • klient soustavně porušuje pravidla služby nebo nedodržuje své povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytnutí sociální služby či jejích přílohách,

  • klient nevyužil poskytnutí žádného úkonu po dobu delší než 2 měsíce,

  • poskytovatel ukončuje svoji činnost,

  • služba končí též vypršením platnosti smlouvy o poskytnutí služby.

Ukončení poskytování služby je vždy písemně zaznamenáno v osobním spise klienta vedeném sdružením.

S účinností od 1. 1. 2020 dojde ke sloučení se stejnou námi poskytovanou službou na Turnovsku a její rozšíření na Železnobrodsko.

Popis služby platný od 1.1.2020