SAS Liberecko a Hrádecko

Druh sociální služby:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Identifikátor:
6374958

Kdo službu poskytuje?
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5

IČO 266 36 328

Komu je služba určena?
Rodinám s dítětem/dětmi

Věkové složení je dané složením rodin – osoby od narození po seniorský věk (tj. děti, rodiče a prarodiče).

Pro využití služby se předpokládá trvalý pobyt na území Libereckého kraje nebo jiný vztah k našemu regionu (např. přechodný pobyt, zaměstnání, rodinné vazby apod.)

Kdy a kde je služba poskytována?

· Poradna Liberec: Oblačná 450/1, Liberec 5, provozní doba: čtvrtek od 9 do 16 hod., jinak dle dohody

· Pobočka Hrádek nad Nisou: Václavská 471, Hrádek nad Nisou, provozní doba: čtvrtek od 9 do 12 hod. (pouze po předchozí dohodě)

Poznámka: pro pobočku v  Hrádku n. Nisou je třeba alespoň jeden den před návštěvou kontaktovat pracovníka služby (viz. kontakty níže) a dohodnout se na Vaší návštěvě.

Službu je možné poskytnout také ve Vašem přirozeném prostředí, a to po předchozí domluvě. Pracovní doba terénních pracovníků je od pondělí do pátku 8 – 16 hod.

S čím Vám můžeme pomoci?

  • • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • • výkon sociálně terapeutických činností
  • • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • • základní sociální poradenství a v případě potřeby zprostředkovávání odborného sociálního poradenství.

V praxi to znamená, že sociální pracovnice/pracovník služby dokáže rodiny podpořit v například následujících oblastech: péče o dítě, vztahové problémy, vzdělávání dětí, zprostředkování kontaktů na organizace, školy, sdružení, úřady, hospodaření s penězi, hledání zaměstnání i bydlení, řešení dluhů, vybavení kompenzačními pomůckami apod.

Fakultativní činnosti
V rámci sociální služby nejsou žádné fakultativní činnosti poskytovány.

Co udělat pro vstup do služby?
Zájemci o službu mohou kontaktovat pracovníky služby osobně přímo na kontaktních místech služby, dále pak telefonicky či e-mailem na níže uvedených kontaktech:

Bc. Ivana Storchová

koodinátor služby Liberecko, Hrádecko
tel.: +420 725 775 909, 485 102 668
e-mail: storchova@sdruzenidrak.org

Lucie Smejkalová

Liberecko
tel.: +420 770 145 619, 485 102 668
e-mail: smejkalova@sdruzenidrak.org

Mgr. Markéta Třísková

psycholog
tel.: 485 102 668
e-mail: triskova@sdruzenidrak.org

Postup při jednání se zájemcem o službu

1. Se zájemcem o službu je při prvním jednáním učiněn vždy zápis do formuláře Prvokontakty.

2. Se zájemcem o službu sepíšeme Žádost o službu, tu vložíme buď do složky klienta, či do složky nevyřízených žádostí (čekatelů z důvodu naplnění kapacity).

3. Zároveň zájemci o službu předáme Vnitřní pravidla pro poskytování služby a Pravidla pro stížnosti pro prostudování.

4. Dalším krokem je sepsání Smlouvy se zájemcem, tomu dáme prostor pro prostudování smlouvy, dle potřeby i vysvětlujeme.

5. Prioritně jsou uzavírány písemné smlouvy. Pokud klient není schopen z jakéhokoliv důvodu prostudovat či posoudit obsah písemné smlouvy a požádá-li o to, pracovník ho vhodným způsobem seznámí s obsahem smlouvy a smluvní vztah s ním uzavře prostřednictvím formuláře Záznam o uzavření ústní dohody.

V případě uzavření smlouvy bude tento dokument obsahovat náležitosti uvedené v § 91, zákona č. 108/20016 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V témže paragrafu je možné nalézt i důvody, ve kterých smlouva nemusí být uzavřena.

Vzor smlouvy

Službu není možné poskytnout anonymně.

Prostředí poskytování služby

Služba je poskytována v našich dvou ambulancích na území Libereckého kraje nebo ve Vašem přirozeném prostředí. Chceme Vám být co nejblíže, abychom službu mohli poskytovat co nejširšímu okruhu zájemců.

Kancelář v Liberci je plně bezbariérová, v Hrádku nad Nisou disponujeme prostorem, který je dostupný i na invalidním vozíku, avšak nachází se mimo prostor samotné ambulance (jeho využití je třeba předem domluvit).

Pro aktuální informace poskytované našim klientům používáme nejrůznější databáze a systémy, jako jsou právní informační systémy nebo databáze volných pracovních míst. Pokud je služba poskytována v terénu, je vždy nutné zajistit, aby prostředí bylo bezpečné pro klienta i pracovníka služby.

V Liberci nás naleznete v Oblačné ulici, v blízkosti tramvajové zastávky Mlýnská. Ambulance sídlí v horním patře dvoupatrové budovy – vstup z chodníku. Parkování je možné zdarma na ulici před budovou. Pěšky se k nám z terminálu MHD ve Fügnerově ulici dostanete za 5-10 minut. V budově sídlí také chráněné dílny (o patro níž), zubní lékař, fyzioterapeutické pracoviště a několik neziskových organizací. Napříč celým patrem je vedena chodba, která zajišťuje bezbariérový přístup do všech prostor. K dispozici jsou bezbariérová WC, na požádání je možné využít i další vybavení jako počítač s připojením k internetu nebo hračky pro děti. Poradna je umístěna cca v polovině chodby a obvykle zde pracuje několik pracovníků najednou. V případě, že pro poskytnutí služby požadujete vyšší míru soukromí, můžete požádat o uskutečnění schůzky v jiné místnosti, která je na stejném patře k dispozici. Uživatelům služby jsou v poradně k dispozici sociální pracovníci, či jiný odborný personál disponující odpovídajícím technickým vybavením (počítač s připojením k internetu, tiskárna, kopírka, scanner, telefon).

Poradnu v Hrádku nad Nisou naleznete v prostorách informačního centra, na Horním náměstí. Parkování je možné přímo na náměstí a za poplatek. Jedná se o malé prostory, které jsou využívány i dalšími organizacemi, proto je nutné se na schůzce nejprve předem domluvit. Bezbariérovost je zde omezená, avšak po dohodě je možné ji zajistit. Schůzka obvykle probíhá v poradně, kde je přítomen pouze poradce a klient. Pracovník disponuje odpovídajícím technickým vybavením (počítač s připojením k internetu, tiskárna, kopírka, scanner, telefon).

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita je 1 klient v ambulantní formě a 1 klient v terénní formě. To znamená, že služba může být zároveň poskytována jednomu klientovi v ambulanci (poradně) a druhému klientovi v terénu. Vzhledem k výši úvazků pracovníků však může nastat situace, že mimo ambulanci již není druhému klientovi z kapacitních důvodů možné službu ve stejný okamžik poskytnout. Prioritní je vždy poskytování služby v ambulanci (poradně) ve stanových hodinách. Terénní poradenství je poskytováno zejména mimo ambulantní hodiny, avšak obě formy poskytování se mohou vzájemně prolínat a doplňovat, a to s ohledem na aktuální personální kapacitu.

Služba je poskytována zdarma.

Pravidla poskytování služby

S uživateli se setkáváme formou ambulantní – v poradně, formou terénní – většinou v přirozeném prostředí (domácnost, škola, pobytové zařízení, atd.). S jedním klientem vždy pracuje jeden určený sociální pracovník (klíčový pracovník). Setkání se uskutečňují podle domluvy uživatele a sociálního pracovníka v době mezi 8. až 16. hodinou, a to ve všední dny. Délka spolupráce uživatele a sociálního pracovníka O.s. D.R.A.K. z.s.  se odvíjí s ohledem na závažnost řešené situace a řídí se platností a účinností Smlouvy o poskytnutí služby. Obvyklá délka této spolupráce nepřesáhne dva roky.

Důležitou podmínkou spolupráce je zájem ze strany uživatele svoji situaci aktivně řešit a spolupracovat se sociální službou. Při poskytování služby respektujeme přání a potřeby klienta, což se promítá i do procesu individuálního plánování. Spolupráce je vždy dobrovolná, je možné ji kdykoliv ze strany uživatele ukončit.

Konkrétní přehled práv a povinností poskytovatele i uživatele ke stažení,

v tištěné podobě také v jednotlivých poradnách a uživatelé jej obdrží také při uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.


Pravidla pro vyřizování stížností

Podání stížnosti, námětu nebo připomínky nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána, nejde-li o tutéž osobu. Podavatel nesmí být poškozen ve svých právech a oprávněných zájmech, a to ani v případě, kdy se např. jeho stížnost ukáže jako neodůvodněná.

Stížnost, námět nebo připomínka může být anonymní – zabýváme se jí stejně jako v případech, kdy známe osobu podávajícího. Podoba stížnosti, námětu nebo připomínky není nijak formálně vymezena či omezena, lze ji podat písemně (e-mailem, poštou nebo vhozením do schránky na stížnosti a připomínky dostupné na všech našich pobočkách) nebo ústně.

Stížnost, námět nebo připomínka, podaná v jakékoliv podobě, je písemně evidována v Evidenci přání a stížností O.s. D.R.A.K., z.s.  pod pořadovým číslem podle chronologického pořadí. Pro každou stížnost, námět nebo připomínku je poté založen a veden samostatný spis se stejným pořadovým číslem jako v Evidenci přání s stížností O.S. D.R.A.K., z.s.

Konkrétní postup vyřizování, který respektuje tato základní pravidla, je obsahem dokumentu Pravidla pro podávání a řešení stížností, námětů a připomínek.

Stížnosti na poskytování sociální služby je také možné podat místně příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností (pro pobočku v Liberci a Hrádku n. N. je to Magistrát města Liberec). Dále pak je možné obrátit se na Krajský úřad Libereckého kraje či Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Pravidla pro ukončení poskytování služby

Obě strany mají právo ukončit smlouvu o poskytování sociální služby. Ze strany klienta může dojít k ukončení bez udání důvodu, ze strany poskytovatele z následujících důvodů:

  • klient se chová k pracovníkům poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření ohrožujícího prostředí,
  •  klient soustavně porušuje pravidla služby nebo nedodržuje své povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytnutí sociální služby či jejích přílohách,
  •  klient nevyužil poskytnutí žádného úkonu po dobu delší než 2 měsíce,
  •  poskytovatel ukončuje svoji činnost,
  • služba končí též vypršením platnosti smlouvy o poskytnutí služby.

Ukončení poskytování služby je vždy písemně zaznamenáno v osobním spise klienta vedeném sdružením.